Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej znajdują się materiały, dla których nie zapewniono alternatywy tekstowej (napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji). 
Nie wszystkie zdjęcia na stronie mają opis alternatywny.
Nie wszystkie linki na stronie mają jasno określony cel.

Wyłączenia:

• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

• pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;

• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Żebrowska, adres poczty elektronicznej a.zebrowska@sp16.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856531779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: 15-687 Białystok, ul. Strażacka 25

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps1@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856531779

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Strażackiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do wejścia do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do części korytarza prowadzą schody. Nie ma jednak w tej części platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy ani pochylni.

W budynku nie ma platformy.

W budynku nie dostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem dostępny jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce niedostępny jest tłumacz języka migowego.

Powrót na początek strony