Potęga umysłu - sukces do potęgi

„POTĘGA UMYSŁU – SUKCES DO POTĘGI”
(RPPD.03.01.02-20-0453/19)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

Wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku umiejętności, które umożliwią im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, przygotują ich do egzaminu ósmoklasisty  oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycieli w okresie od 07.2021 do 06.2023.

Planowane rezultaty:

- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych postaw u 44 uczniów i 48 uczennic,

- poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym 36 uczniów i 26 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 3 nauczycieli,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Grupa docelowa: 80 uczniów i 74 uczennice, 3 nauczycieli SP nr 16 w Białymstoku.

Główne formy wsparcia w projekcie:

- doposażenie pracowni przyrodniczych oraz w narzędzia TiK,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia specjalistyczne.

Wartość projektu: 1 037 301,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 933 001,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I-VIII na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Potęga umysłu - sukces do potęgi” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu. Rekrutacja trwa do 30 września br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 17). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych po zakwalifikowaniu przez nauczyciela/specjalistę/pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony